Politiattester

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER

 

Viser til Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralypiske komite – Innhenting og håndtering av politiattester.

Informasjon om ordningen

 • Idrettslaget skal informere om ordningen på Lyderhorn Ishockeyklubb sin hjemmeside.

Denne informasjonen kan lastes ned fra NIF sin hjemmeside: http://www.idrett.no/tema/politiattest/
På hjemmesiden skal det også informeres om hvem i Idrettslaget som er oppnevnt som kontaktperson i forhold til politiattester, samt vara for denne.

Hvem Idrettslaget skal avkreve politiattest

 • Politiattest avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
  Dvs. trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Dersom en person påtar seg andre oppgaver i samme idrettslag, for eksempel et nytt lag etter en sesong, avkreves ikke ny politiattest.
  Dvs. at en attest er nok hvis personen er engasjert i flere grupper innen idrettslaget. Attesten skal forevises leder i de gruppene der personen er engasjert.
 • Hvis en person ikke ønsker å innhente politiattest, skal idrettslaget ikke benytte denne personen til oppgaver i idrettslaget.
 • Vedr. varighet og fornyelse: Attester som er utstedt til denne ordningen (for idretten) er gyldig inntil videre. Det vil på et senere tidspunkt komme informasjon om ev. bestemmelser om fornyelse av attesten.

Viser for øvrig til svar gitt på “Ofte stilte spørsmål” på http://www.idrett.no/tema/politiattest/

Hvem i Lyderhorn Ishockeyklubb kan avkreve politiattester
Det er kun idrettslagets styre som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i laget.

Hvordan innhente politiattester / elektronisk søknad
Idrettslaget er pålagt å innhente politiattest fra de som påtar seg et oppdrag for idrettslaget som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
Gruppeleder i den enkelte gruppe avgjør hvem som skal forevise politiattest. Det er den aktuelle personen selv som skal søke om politiattest, ikke idrettslaget. Fra juli 2014 kan (skal) søknad sendes elektronisk.
Hvordan man søker finner man på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/. Sammen med søknaden skal det sendes en bekreftelse fra Lyderhorn Ishockeyklubb.
Bekreftelsen henter gruppeleder på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/. Bekreftelsen fylles ut av gruppeleder, husk å føre på formålet med attesten:

Verv innen Frivillig organisasjon – Lyderhorn Ishockeyklubb– Politiregisterforskriften §34-1, jf. Politiregisterloven §39, første ledd.
Husk underskrift av gruppeleder.
Bekreftelsen fra idrettslaget bør sendes søker på e-post, slik at søker kan sende den som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Søkere under 18 år kan ikke søke om politiattest elektronisk. Se informasjon på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ hvordan man da går frem.

Hvordan håndtere politiattester

 • Politiet sender politiattesten til den aktuelle personen i posten.
 • Attesten skal så forevises leder i den aktuelle gruppe. Attesten skal ikke leveres gruppeleder / idrettslaget.
 • For behandling av attester med anmerkning vises til Veileder utarbeidet av NIF.

Vedtak på hovedstyremøte:
Sportslig utvalg registrerer foreviste politiattester i eget skjema. Denne informasjonen sendes så videre til oppnevnt kontaktperson i idrettslaget, Jørn Are Olsen
Informasjon sendes på følgende e-postadresse post@lyderhornishockeyklubb.no
Det vil si at det er gruppelederne som er ansvarlig for at alle aktuelle personer foreviser politiattest.

Kontaktperson i idrettslaget er ansvarlig for at informasjonen er forsvarlig registrert.

Hva dette registeret skal inneholde

 • Navn på person.
 • Gruppe/-er.
 • Oppgave / ansvarsområde.
 • Dato på politiattest.
 • Dato for når politiattest ble forevist.